Публічне акціонерне товариство «Ребус Україна»


 
Мнею Меню  Портал На портал  Редагувати Редагувати

Протоколи загальних зборів акціонерів  next  Протокол чергових загальних зборів від 21.03.2012


ПРОТОКОЛ

чергових загальних  зборів акціонерів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕБУС УКРАЇНА»

(надалі - Товариство)

 

 

м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30, к. 304                                    «21» березня 2012 року

 

Час початку загальних зборів акціонерів: 12 год. 00 хв.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 15.03.2012 року.

 

 

Збори відкрила Голова Наглядової ради Пашковська О.М., яка повідомила присутніх про прийняття Наглядовою радою Товариства рішення (протокол засідання Наглядової ради від 03.02.2012 року) про призначення реєстраційної комісії у складі Кононової Ксенії Юріївни –  директора Товариства.

Підрахунок голосів до обрання лічильної комісії здійснює реєстраційна комісія.

 

ЗАПРОШЕНІ: 

  1. Кононова Ксенія Юріївна – директор Товариства.
  2. Чернобровська Кароліна Миколаївна – головний бухгалтер Товариства.
  3. Назаров Андрій Анатолійович – член Наглядової ради Товариства.

 

Слухали:

Кононову К.Ю. – Голову реєстраційної комісії Товариства, з інформацією про підсумки проведеної реєстрації акціонерів (представників акціонерів).

Відповідно до переліку акціонерів на дату проведення загальних зборів акціонерами Товариства, що мають право на участь у зборах є 3 (три) юридичні особи, які у сукупності володіють 600 000  штук простих іменних акцій та мають право голосувати на зборах.

          На початок проведення загальних зборів акціонерів зареєстровано 3 (три) представника акціонерів, що володіють простими іменним акціями товариства у кількості 600 000 штук, що складає 100 %                     від загальної кількості голосуючих акцій. Збори визнаються правомочними, бо в них беруть участь представники акціонерів, що мають відповідно до Статуту Товариства не менш як 60 % голосуючих акцій.

 

Голосування з питань порядку денного з першого по дев’яте, з одинадцятого та дванадцятого питання порядку денного відкрите та проводиться шляхом підрахунку голосів, що зазначені на картках, які були надані акціонерам (представникам акціонерів) під час реєстрації, за принципом: одна проста іменна акція – один голос.

Голосування з десятого питання порядку денного проводиться з використанням бюлетенів, які були надані акціонерам (представникам акціонерів) під час реєстрації.   

Рішення з дванадцятого питання порядку денного приймати більш як 3/4 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства, рішення з десятого питання порядку денного приймати шляхом проведення кумулятивного голосування, рішення з дванадцятого питання порядку денного приймається більш як 50 % голосів акціонерів від їх загальної кількості, з інших питань порядку денного рішення приймати простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства.

         

 

Слухали: Голову Наглядової ради Товариства Пашковську О.М., яка оголосила чергові Загальні збори акціонерів Товариства відкритими та повідомила присутніх про затверджений Наглядовою радою Товариства

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1 питання: Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.

2 питання: Обрання лічильної комісії Товариства.

3 питання: Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2012 рік.

4 питання:  Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік.

5 питання: Звіт Ревізора Товариства за 2011 рік.

6 питання: Затвердження висновку Ревізора, складеного за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 фінансовий рік.

7 питання:  Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2011 рік.

8 питання:  Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2011 рік

9 питання:  Припинення повноважень Ревізора Товариства.

10 питання: Обрання членів Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства.

11 питання: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії (Ревізором) Товариства, обрання особи, що уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з Ревізором/членами Ревізійної комісії Товариства.

12 питання: Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року. Визначення характеру та граничної вартості таких правочинів.

Інших пропозицій не надійшло.

 

1 питання:

Слухали: Обрання Голови та Секретаря засідання чергових загальних зборів акціонерів Товариства.

Виступила: Директор Товариства Кононова К.Ю., яка запропонувала обрати Головою загальних зборів акціонерів Товариства – Пашковську Олену Миколаївну, Секретарем загальних зборів акціонерів Товариства –  Назарова Андрія Анатолійовича.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосували:

“за” – 600 000 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства,

“проти” – немає,

“утримались” – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили: Обрати Головою загальних зборів акціонерів Товариства – Пашковську Олену Миколаївну, Секретарем загальних зборів акціонерів Товариства –  Назарова Андрія Анатолійовича.

 

2 питання

Слухали: Про обрання лічильної комісії Товариства.

Виступила: Голова загальних зборів акціонерів Товариства Пашковська О.М., яка запропонувала обрати лічильну комісію у складі : Голова лічильної комісії: Чернобровська Кароліна Миколаївна.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосували:

“за” – 600 000 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства,

“проти” – немає,

“утримались” – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:  Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії: Чернобровська К.М.

 

3 питання

Слухали: Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2012 рік.

Виступила: Директор Товариства Кононова К.Ю.

Питань, зауважень до доповідача не надійшло.

Виступила: Голова загальних зборів акціонерів Товариства Пашковська О.М., яка запропонувала затвердити:

1.       Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік;

2.       Основні напрямки діяльності Товариства на 2012 рік.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосували:

“за” – 600 000 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства,

“проти” – немає,

“утримались” – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:  

1. Затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік;

2. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2012 рік.

 

4 питання

Слухали: Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік.

Виступила: Голова Наглядової ради Товариства Пашковська О.М., яка доповіла звіт Наглядової ради про діяльність Товариства у 2011 році. Голова Наглядової ради Товариства повідомила про результати проведених перевірок та контролю виконавчого органу Товариства. 

Питань, зауважень до доповідача не надійшло.

Виступила: Голова загальних зборів акціонерів Товариства Пашковська О.М., яка запропонувала затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосували:

“за” – 600 000 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

“проти” – немає,

“утримались” – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік.

 

5 питання. Слухали: Звіт Ревізора Товариства за 2011 рік.

Виступила: Голова загальних зборів акціонерів Товариства Пашковська О.М., яка запропонувала затвердити звіт Ревізора Товариства за 2011 рік.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосували:

“за” – 600 000 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

“проти” – немає,

“утримались” – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили: Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2011 рік.

 

6 питання. Слухали: Про затвердження висновку Ревізора, складеного за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 фінансовий рік.

Виступила: Голова загальних зборів акціонерів Товариства Пашковська О.М., яка запропонувала затвердити висновок Ревізора Товариства, складеного за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 фінансовий рік.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосували:

“за” – 600 000 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

“проти” – немає,

“утримались” – немає.

Рішення прийнято одностайно.  

Вирішили: Затвердити висновок Ревізора Товариства, складеного за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 фінансовий рік.

 

7 питання.  Слухали: Про затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2011 рік.     

Виступила: Голова загальних зборів акціонерів Товариства Пашковська О.М., яка запропонувала затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2011 рік.    

Інших пропозицій не надійшло.

Голосували:

“за” – 600 000 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

“проти” – немає,

“утримались” – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2011 рік.    

 

8 питання.  Слухали: Про розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2011 рік.

Виступила: Голова загальних зборів акціонерів Товариства Пашковська О.М.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосували:

“за” – 600 000 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

“проти” – немає,

“утримались” – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:

1. 100 відсотків нерозподіленого прибутку Товариства, отриманого у 2010 році, направити на формування Резервного капіталу Товариства.

2. Дивіденди за акціями Товариства не нараховувати та не сплачувати.

 

9 питання. Слухали: Про припинення повноважень Ревізора Товариства.

Виступила: Голова загальних зборів акціонерів Товариства Пашковська О.М., яка запропонувала, у зв’язку із поданням Ревізором Товариства Саламутіної І.В. заяви про дострокове припинення її повноважень Ревізора Товариства, відкликати Саламутіну І.В. з 21.03.2012 року з займаної посади Ревізора Товариства.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосували:

“за” – 600 000 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

“проти” – немає,

“утримались” – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:

Відкликати Саламутіну І.В. з 21.03.2012 року з займаної посади Ревізора Товариства.

 

10 питання. Слухали: Про брання членів Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства

Виступила: Голова загальних зборів акціонерів Товариства Пашковська О.М., яка запропонувала для проведення перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства та у зв’язку із невеликою кількістю акціонерів, обрати Ревізора Товариства строком на три роки з числа наступних кандидатів

  • Орєхова Оксана Олександрівна;
  • Руденко Тетяна Миколаївна.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосували:

Розподіл голосів акціонерів при кумулятивному голосуванні:

«за» кандидата Орєхова Оксана Олександрівна –  216 630 голосів;

«за» кандидата Руденко Тетяна Миколаївна – 564 450 голосів.

Рішення прийнято.  

Вирішили:

1.       Обрати строком на три роки Ревізора Товариства в особі Руденко Тетяни Миколаївни.

2.       Ухвалили рішення про те, що Ревізор Товариства приймає на себе обов’язки з 22.03.2012 р.

 

11 питання. Слухали: Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії (Ревізором) Товариства, обрання особи, що уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з Ревізором/членами Ревізійної комісії Товариства

Виступила: Голова загальних зборів акціонерів Товариства Пашковська О.М.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосували:

“за” – 600 000 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

“проти” – немає,

“утримались” – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:

1.        Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з Ревізором Товариства.

2.       Уповноважити директора Товариства Кононову К.Ю. на підписання цивільно-правового договору з Ревізором Товариства.

 

12 питання. Слухали: Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року. Визначення характеру та граничної вартості таких правочинів.

Виступила: Голова загальних зборів акціонерів Товариства Пашковська О.М., яка запропонувала попередньо схвалити значні правочини, які будуть вчинятися Товариством в ході його поточної господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, предметом яких може бути майно, послуги або роботи, вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, зокрема, договори купівлі-продажу часток в статутному капіталі, купівлі-продажу, міни товарів, цінних паперів, рухомого та нерухомого майна, залучення додаткових грошових коштів у національній та іноземній валюті, укладення договору відступлення права вимоги. Гранична сукупна вартість таких значних правочинів не повинна перевищувати 700 000 000 (сімсот мільйонів) гривень 00 копійок.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосували:

“за” – 600 000 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів від їх загальної кількості,

“проти” – немає,

“утримались” – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:

1.       Попередньо схвалити значні правочини, які будуть вчинятися Товариством в ході його поточної господарської діяльності протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення, предметом яких може бути майно, послуги або роботи, вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, зокрема, договори купівлі-продажу часток в статутному капіталі, купівлі-продажу, міни товарів, цінних паперів, рухомого та нерухомого майна, залучення додаткових грошових коштів у національній та іноземній валюті, укладення договору відступлення права вимоги. Гранична сукупна вартість таких значних правочинів не повинна перевищувати 700 000 000 (сімсот мільйонів) гривень 00 копійок.

2.       Надати повноваження щодо підписання вищеназваних правочинів Директору Товариства.

 

 

Голова загальних зборів акціонерів Товариства запитала чи є у присутніх питання або зауваження та повідомила, що протокол чергових загальних зборів акціонерів Товариства буде надано Директору Товариства через 10 (десять) днів та закрила збори.

 

 

Голова зборів                                   ___________             О.М. Пашковська

 

 

Секретар зборів                   ___________             А.А. Назаров

 

ProEmitent.INFO